Blog

SİGORTA PRİMİ

Sigorta ettirenin sigortacıya karşı en önemli borcu prim ödeme borcudur.i

Sigorta ettiren (taşıma sigortalaarı hariç) anlaşmanın türüne göre   tamamı pelin ödenecekse tamamını  veya taksitler halinde ödenecekse ilk taksidi ödemes iğse sigortcının yükümlülüğü başlamaz Ne zaman ödemsi gerekir borcunu?

Sigorta poliçesinin düzenlenp kendisine teslim edildiği anda! Fakat taraflar farklı ödeme biçimine de karar verebilrler. 

Sigorta ettieren prm ödeme borcunu yerine getrmez ise yani temerrüde düşer ise sonuçları ne olacaktır?

Sigortacı 3 ay içerisinde  sigorta sözleşmesinden cayabilir. 3 aylık süre içersinde sigortacı sigorta ettireni dava edebilir veya icra takibi başlatabilir prim borcu nedeni ile. Yapmadığı takdirde 3 ay sonunda sözleşmeden caymış kabul edilir.

Açık cayma yoksa sigorta ettiren 3ay içerisinde borcunu ödeyerek sözleşmeyi devam ettirebilir.

Peşin ödenen taksiten sonra kalan taksitlerdenödenmeyen olursa durum nedir?

Sigortacı bu kez sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Noterden veya iadeli taahhütlü mektupla fesih ihbaarnamesi gönderir sigorta ettirene , 10 gün içerisnde prim borcunu ödemesini talep eder. Ödemez ise  sözleşme fesholur.

10 gün içerisinde prğim ödenir veya risiko gerçekleşirse sözleşme feshedilemez.

HAYAT SİGORTALARINDA DURUM

İlk taksidin ödenmemsi  veya tamamının peşin olark öenmemesi halinde yine 3 aylık cayma süresi  sözkonusudur.

Kalan taksitlerden ödenmeyenler olursa; İlk yıl için yukarıda anlatılan  fesih prosedürü izlenecektir.

İlk yıldan sonraki taksitlerden ödenmeyen olursa, fesih sözkonusu değildir. Sigorta ettiren (1) sigortadan ayırlabilir, (2) ödünç alabilir, (3)prim ödemesinden muaf sigorta haline gelmesini sağlayabilir.İlk iki seçeneği kullanmamışsa prm ödemekten muaf olur ve fakat ödediği prim kadar ödeme alabilri veya sigortacı bedelde indirim yapaktır!

Mehmet Özgen

Av./.A'tty