Blog

İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

İşçileri işe alırken,çalışma hayatı süresince ve iş ilişkisini sonlandırırken işverenler işçinin pek çok kişisel verisini toplamakta ve işlemektedir.

İşçiler hakkındaki kişisel verilerin mutlaka açık rıza ile işlenmesi gerekir. Kanunda açıkça yer alması halinde kişinin(işçinin) açık rızasına gerek olmadan kişisel veri işlemek mümkün olabilecektir.Özel nitelikli  kişisel veriler(ırkı,mezhebi,dini ,felsefi inancı, sağlığı,cinsel hayatı..vb)mutlaka açık rıza ile işlenebilr.Bu tür veriler anak sınırlı amaçlarla ve sayılı hallerde rıza aranmaksızın işlenebilr.(kamu sağlığı,teşhis ,tedavi.vb)

Özel nitelikli kişisel veriler nedeni ile işçiler rasında ayrım yapılamaz. Yapılması durumunda işveren tazminat ödemekle yükümlü olacaktır.

İş sözlemesi  ve muhtevası da işçinin kişsel verisidir. Açıklanamaz ,aktarılamaz. Ancak iş sözleşmesi için gerektiği kadar kişisel veri yer alabilir.

İşçiye verilen çalışma belgesi de kişisel veri mahiyetindedir.Çalıma belgesinin verilmemei de tazminat ödeme sonucunu doğurur işveren açısından. Çalıma belgesinde de yeteri kadar bilgi yer almalıdır.

İşçi özlük dosyaları işçilerin kişisel verilerinin tamamının bulunduğu bölümdür. Bu dosyaların işverenlerce son derece iyi korunması, saklanması, doyalardan sorumlu kişilerin aıkça belrlenmsi ,veri sorumlusu oolmanın sonuçların hakkında bilgilendirilerek bu görevin verilmesi gerekir.Aksi takdirde ccexzai sonuçlarının yanında  tazmin yükümlülüğü ortaya çıkacaktır.İş ilişkisinin gerektirdiği kadar veri bu dosyalarda saklanmalı ve ihtiyaç olmayan veri yok edilmelidir.

İş hayatını denetlemekle yükümlü olan iş müffettişleri de kendilerinin incelemesine sunulan bilgi,belge ve dosyalardan öğrendikleri her türlü veriyi korumak ve sır saklamakla yükümlüdürler.Aksi durum devletin sorumluluğunu gerektirir.

Çalışanlar işe başlarken ve çalışma süresince peryodik olarak sağlık muayenesi olurlar ve sağlık bilgileri dosyalarnda yer alır. İşçilerin sağlık bilgilerinin gizlliği son derece önemlidir.İşveren bu sağlık verilerini iyi kormakla yükümlüdür.

İşçilerin çalışma süreleri ,işe giriş ve çıkışları,ara dinlenmeleri ile ilgili gözetim,denetim ve çalışma sürelerinin begelendirilmesi amacı ile işverenler tarfından k,şisel verilei ihlal edecek yöntemler kullanılabilmektedir. Kartlı giriş-çıkış sistemler, parmak izi kullanan sistemler, göz retinası kullanan sistemler.... Özellkle parmak izi ve göz retinası kullanan sisteler kişiliğin ve kşsel verilerin açık ihlalidir. Açık rıza olmadan kullanılamaz.

Kişisel verilerler ilgili idari para cezaları odukça yüksektir. Cezai sonuçları sözkonusudur.  Elbette kişiliğin ve kişisel verinin işlenmesinin ihlali tazminat ödemeyi de gerektirir.

Kısaca anlatılanlardan sonra işverenlerin öncelikle insan kaynakları sistemini iyi kumaları, kişisel verileri işleyecek "işveren vekilini veya başka bir işçisini"  iyi tayin etmesini bu kişi veya kişilere verilen görevin öneminin ve tüm sonuçlarının anlatılmasını ve sözleşmelerine bu hükümlerin konulmasını öneririz.

İşçiler ,toplanan bilgilerin ne için toplandığını, ne için kullanılacağını, nasıl koruncağını,kimlerle paylaşılacağını,ne zaman ve nasıl yok edileceğni başlangıçta öğrenmelidirler. Gereksiz ve özel bilgilrerini paylaşmamalıdırlar. Verilerinin yasalara aykırı işlenmesi,kullanılması ve paylasşılması halinde ysal haklarını kullanmalı ve hatta Veri Koruma Kuruluna şikayet etmelidirler ilgiliyi.

Özgen.