Özgen Law blog http://ozgenlaw.com News about law changes in Turkey en_GB Özgen Law Sat, 04 Apr 2020 07:48:28 +0200 Sat, 04 Apr 2020 07:48:28 +0200 TYPO3 EXT:news news-113 Mon, 17 Jun 2019 12:53:00 +0200 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=113&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=99c0bb93db7dd2672bc7441d4092aa9c Teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmeler kişişel verilerin çok kolay toplanmasına, elde edilmesine,muhafaza edilmesine, yayılmasına, bir başkasına verilmesine ve aktarılamasına neden olmaktadır. PEKİ BURUMDA NE YAPILMALI?? Kişisel veriler artıjk hayatın her alanında toplanmakta , kaydedilmekte ve muhafaza edilmektedir yetkili ve /veya yetkisiz kişiler tarafından.  Neleri özet  olarak ve kısaca bimeye ihtiyacımız var?

-Verilerimizi kim topladı? Ne amaçla topladı? Hangi verilerimizi topladı,kaydetti?  Ne kadar süre ile muhafaza edecek? Verilerimizi kimlere aktaracak/verecek veya kimlare aktardı/verdi?

Kişisel verilerimiz doğru ve güncel olarak  işleniyor ve korunuyor mu?

-Gereğinden /ihtiyaçtan fazla kşixel verimiz işlenmiş mi?

-Kişisel verilerimiz bşzlerden nask ve hangi şartlarla alınıp/toplanıp işlenebilir?

Rıza gerektiren kaydetmeler de rızamız var mı? Rızamız yasaya uygunm olarak alındı mı?

Rızamız yok ise ne yapmalıyız?

-Rıza dışında yapılaabşlecek kaydetmeler yasaya ve yasanın öngördüğü ,istisnalara uygun mu? 

-Veri sorumlusu verilerimiz ile ilgili talep ettiğimiz bilgileri bize gecikmeksizin süresinde veriyor mu?

-Veri sorumlusunun yasaya aykırı tutum ve davranışlarına karşı haklarımız nelerdir?

Yukarıdaki doru ve sorunlar genel mahiyetli olanlardır. Bir de her sektöre ve her işyerine göre kaydedilecek/kaydedilemyecek, işlenebilecek/işlenemeyecek kiisel veriler de bullunmaktadır. Bu nedenle kişisel veri toplanması, kaydedilmesi ve işenmesi ile ilgili sektöre ve kişiye göre özel bilgi alınmalı ve danışma özel nitelikli olmalıdır.

Genel giriş anlamında ve fikir oluması için bu metin hazırlanmıştır.Daha detaylı paylaşımlar ileride yapılacaktır.

Önemli  uyarı!

*Kişisel verilerinizi paylaşmayınız!

]]>
news-112 Thu, 05 Jul 2018 12:51:00 +0200 MALPRAKTİS-TIBBİ UYGULAMA HATALARI index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=112&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f9c3c3900a353d52b026650936cdd8ed Kamu hastanelerinden milyonlarca hasta hergün saglık hizmeti almaktadır. Elbetteki alınan sağlık hizmetlerinde aksamalar veya sağlık personelinin özellikle doktorların kusurları olabilmektedir. Bu kusurlar sonucu hasta zarar görebilmektedir. Kamu hastanelerinden yararlanan hastalar  idarenin hizmet kusuru veya daha özelde doktorun bireysel kusuru ile zarar görürlerse ne tür hukuki haklara sahiplerdir? 

Doktorlar ve/veya sağlık personelinin tümü işlerini yerine getiriken özenki davranmak durumundadırlar. Çağın gerektiriği ortalama yeterli bilgiye sahi bir doktor gibi teşhis koymalı,tedaviyi yapmalı ve hastayı yeterince aydınlatmaladıdır bir doktor. Görevini özenle yapmasına rağmen zararın doğması halinde doktorun veya diger sağlık personelinin ceza veya hukuki(tazmin) sorumluluğu doğmaz. İdarenin tek sorumluluğu doktorlardan veya diger sağlık personelinin kusurlarından kaynaklanmaz " sağlık hizmeti organizasyonunu iyi yapmaması, yeterli sağlık çalışanı bulundurmaması ,uygun koşullar, sağlık alet edevatarını bulundurumaması ...vb hallerinde de sorumlu olabileceğini unutmamak gerekir.

Kamu hastanelernde zarar gören hasta idareye karşı(Hastane hangi kamu kurumuna bağlı ise) tam yargı davası açmalıdır. Mahkeme kararı nedeni ile hastaya tazminat ödemek zorunda kalan idare çalışanına-doktora veya diger sağlık personeline rücu edip etmeme hakkına sahiptir..

Özgen.7/18

]]>
news-111 Wed, 04 Jul 2018 13:49:00 +0200 İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=111&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=616ba10387daa627cefb9f722f9f4788 İşçileri işe alırken,çalışma hayatı süresince ve iş ilişkisini sonlandırırken işverenler işçinin pek çok kişisel verisini toplamakta ve işlemektedir. İşçiler hakkındaki kişisel verilerin mutlaka açık rıza ile işlenmesi gerekir. Kanunda açıkça yer alması halinde kişinin(işçinin) açık rızasına gerek olmadan kişisel veri işlemek mümkün olabilecektir.Özel nitelikli  kişisel veriler(ırkı,mezhebi,dini ,felsefi inancı, sağlığı,cinsel hayatı..vb)mutlaka açık rıza ile işlenebilr.Bu tür veriler anak sınırlı amaçlarla ve sayılı hallerde rıza aranmaksızın işlenebilr.(kamu sağlığı,teşhis ,tedavi.vb)

Özel nitelikli kişisel veriler nedeni ile işçiler rasında ayrım yapılamaz. Yapılması durumunda işveren tazminat ödemekle yükümlü olacaktır.

İş sözlemesi  ve muhtevası da işçinin kişsel verisidir. Açıklanamaz ,aktarılamaz. Ancak iş sözleşmesi için gerektiği kadar kişisel veri yer alabilir.

İşçiye verilen çalışma belgesi de kişisel veri mahiyetindedir.Çalıma belgesinin verilmemei de tazminat ödeme sonucunu doğurur işveren açısından. Çalıma belgesinde de yeteri kadar bilgi yer almalıdır.

İşçi özlük dosyaları işçilerin kişisel verilerinin tamamının bulunduğu bölümdür. Bu dosyaların işverenlerce son derece iyi korunması, saklanması, doyalardan sorumlu kişilerin aıkça belrlenmsi ,veri sorumlusu oolmanın sonuçların hakkında bilgilendirilerek bu görevin verilmesi gerekir.Aksi takdirde ccexzai sonuçlarının yanında  tazmin yükümlülüğü ortaya çıkacaktır.İş ilişkisinin gerektirdiği kadar veri bu dosyalarda saklanmalı ve ihtiyaç olmayan veri yok edilmelidir.

İş hayatını denetlemekle yükümlü olan iş müffettişleri de kendilerinin incelemesine sunulan bilgi,belge ve dosyalardan öğrendikleri her türlü veriyi korumak ve sır saklamakla yükümlüdürler.Aksi durum devletin sorumluluğunu gerektirir.

Çalışanlar işe başlarken ve çalışma süresince peryodik olarak sağlık muayenesi olurlar ve sağlık bilgileri dosyalarnda yer alır. İşçilerin sağlık bilgilerinin gizlliği son derece önemlidir.İşveren bu sağlık verilerini iyi kormakla yükümlüdür.

İşçilerin çalışma süreleri ,işe giriş ve çıkışları,ara dinlenmeleri ile ilgili gözetim,denetim ve çalışma sürelerinin begelendirilmesi amacı ile işverenler tarfından k,şisel verilei ihlal edecek yöntemler kullanılabilmektedir. Kartlı giriş-çıkış sistemler, parmak izi kullanan sistemler, göz retinası kullanan sistemler.... Özellkle parmak izi ve göz retinası kullanan sisteler kişiliğin ve kşsel verilerin açık ihlalidir. Açık rıza olmadan kullanılamaz.

Kişisel verilerler ilgili idari para cezaları odukça yüksektir. Cezai sonuçları sözkonusudur.  Elbette kişiliğin ve kişisel verinin işlenmesinin ihlali tazminat ödemeyi de gerektirir.

Kısaca anlatılanlardan sonra işverenlerin öncelikle insan kaynakları sistemini iyi kumaları, kişisel verileri işleyecek "işveren vekilini veya başka bir işçisini"  iyi tayin etmesini bu kişi veya kişilere verilen görevin öneminin ve tüm sonuçlarının anlatılmasını ve sözleşmelerine bu hükümlerin konulmasını öneririz.

İşçiler ,toplanan bilgilerin ne için toplandığını, ne için kullanılacağını, nasıl koruncağını,kimlerle paylaşılacağını,ne zaman ve nasıl yok edileceğni başlangıçta öğrenmelidirler. Gereksiz ve özel bilgilrerini paylaşmamalıdırlar. Verilerinin yasalara aykırı işlenmesi,kullanılması ve paylasşılması halinde ysal haklarını kullanmalı ve hatta Veri Koruma Kuruluna şikayet etmelidirler ilgiliyi.

Özgen.

 

]]>
news-110 Thu, 07 Jun 2018 11:53:00 +0200 İMAR BARIŞI index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=110&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=1ca00b0ba8edc0c80756a6beb4316008 "Yapı Kayıt Belgesi"  

İMAR BARIŞI 
İmar mevzuatına aykırı yapısı bulunanlar için verilecek "yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar tebliği" yayımlandı!
Kişiler kendisinin ,hazinenin ve belediyenin özel arazileri üzerindeki imar mevzuatına aykırı yapılar için yapı kullanma belgesi alabilecek.
Başvuru süresi: 31.10.2018 tarihine kadar . (B.K bir yıla kadar uzatmaya yetkili)
Yapı Kayıt Bedeli: Arsa ve inşaat bedelinin,
konutlarda:%3 ü,işyerlerinde %5 oranında 
Alınan kayıt belgesi yeni bina yapılıncaya veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

Bu hallerde geçerli imar mevzuatı uygulanacaktır.

Yapı kayıt belgesi alan işyerlerinin  yapı kullanma belgesi almalarına gerek yoktur!

]]>
news-109 Thu, 17 May 2018 13:52:00 +0200 ŞİRKETLER HUKUKU index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=109&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=504b62aef0569cec125fff055e59efaa İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI Şİrketler nakit ihtiyaçlarının bulunduğu anlarda dış kaynaklardan sermaye artırmakla birlikte,  varlıklarının bulunması halinde iç kanaklardan da sermaye artırabilmektedir. Şirket esas sözleşmesi veya genel kurul kararları ile ayrılmış  ve belirli nbir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanunş yedek akçelerin serbestçe kullanılabşlen kısımları  ve mevzuatın bilençoya konulmasına ve sermayaye eklenmesine izin verdiği fonlar sermaye  artırımında kullanılabilir.

Şİrket varlıkları içinde sözü edilen fonlar var ise mutlaka bu fonlar kullanılarak sermaye aartırıkı yapılmalıdır. Fonlar mevcut iken  dış kaynaklardan sermaye artırımı yapılamaz. Ancak iki kaynak aynı anda kullanılarak artırım gerçekleştirilebilir.

Seraya artırımı için hazırlık  ve bayen süreçleri yöanetim kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Artırım kararı esas sermaye sieteminde şirket genel kurulu tarafından , kayıtlı sermaye sisteminde şirket yönetik kurulu tarafından alınır.Yasal karar alma nisaplarına uyarak.

Sermaye artırım kararının verilmesi ve tescili ile her ortak mevct payı oranıda yenş pay edinir. Yenş pay iin ayrıca bir karar alınmasına gerek yoktur. Bu hak kaldırılamaz ve kısıtlanamaz.

Seraye artırım kararı tescil veilan edilir. Tescil ve ilan 3. kişiler bakımından önem taşır.

Sermaya artırım kararlarının  yasal gerekliliklere aykrılığı halinde butlan veya şirketin feshi yaptırımları sözkonusu olabilir.

M.Özgen

 

]]>
news-108 Wed, 16 May 2018 15:36:00 +0200 TÜKETİCİ SORUNLARI index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=108&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ad2e65dbf92a713bfbf56bc00f1d1679 MESAFELİ SÖZLEŞMELER İletişim araçlarındaki hızlı gelişmeye paralel olarak pazarlama ve satış yöntemleri de değişmektedir.

Son yıllarda internetin yaygınlasması  alışverişlerin uzaktan iletişim araçları ile yapılmasını tercih edilir hale getirmiştir. Mağazaya veya işyerine gitmeden alışverişler yapılmaktadır.

Tüketici ve satıcının biraraya gelmeksizin uzaktan iletişim araçları ile yaptıkları mal veya hizmet alışverilerine mesafeli satış adı verilmektedir.Sözleşmelere de mesafeli sözleşme denmektedir.

Mesafeli  satış yöntemi ile hepimiz koltuğumuzda oturuken/kanepemizde uzanırken keyifle alışverişimizi yapmaktayız. Ertesi gün ayakkabınız evinizde!

Elbetteki bu alışverişlerin de tüketicinin zararına olabilecek yönleri olacaktı/olacaktır. Bu nedenle TKHK da ve  mesafeli satışlar yönetmeliğinde tüketici lehine hükümler bulunmaltadır. Önemli olarak gördüğümüz hükümler:

-BİLGİLENDİRME:Satıcı tüketiciyi malın özellikleri, vergiler dahil fiyatı,cayma hakkına ilişkin açıklamal,ödeme ve teslimat bilgileri,....

-CAYMA HAKKI   :Tüketicinin dolandırılmaması ve kandırılmamasını sağlayan en önemli hak cayma hakkıdır. Tüketici hiç bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının satıcıya yöneltilmesi yeterlidir. Yazılı veya kalıcı veri sağlayıcısı ile... 

CAYMA SÜRESİ  :"Ondört" gündür.

Cayma bildirimi kendisine ulaşan satıcı ONDÖRTGÜN içerisinde paranın tamamını tek seferde iade edecektir. Diger yandan alığı tüm belge ve kıymetli evrak niteliğindeki belgeleri de iade etmekle yükümlüdür.

Tüketici de aldığı ürünü ONGÜN içerisinde ,satıcının anlaşmalı  olduğu ,yani sözleşmede belritilen taşyıcı aracı ile iade edecektir. Taşıma masrafı ödemeyecekir. Yeterki satıcı tarafından bildirilen yolu tercih etsin.

M.Özgen

 

]]>
news-107 Tue, 15 May 2018 14:17:00 +0200 İŞÇİ,İŞVEREN SORUNLARI index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=107&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=bb62efe3148f073faa1c7a26f6353e35 ZORUNLU ARABULUCULUK Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk alternatif çözümü 22.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı kanun ile başlamış ve son olarak 12.10.2017 tarihli 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile işçi  ile işverenler arasında kanuna ,iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda , mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya başvuru zorunhlu hale getirilmiştir.

Kanuna göre işçi ve işveren alacakları ile işe iade davalarında arabulucuya başvurmadan açılan davalar reddedilecektir.Arabulucuya başvuru dava şartı olarak düzenlenmiştir.

Arabulucuya işyerinin bulunduğu yer veya karşı tarafın ikametgahının bulunduğu yerdeki arabuluculuk bürosuna başvurulacaktır. Büro ,listeden bir arabulucuyu görevlendirecektir. Tarafın arabulucuyu seçme hakkı yoktur.Acncak tarafların üzerinde anlaştıkları arabulucu buro tarafından atanır.

Arabulucun toplantı çağrısına uymayıp ilk toplantıya katılmayan taraf dava masraflarının tamamını karşılar ,ayrıca davayı kazansa dahi lehine vekalet ücretine hükmedilmez.

Anlaşamama halinde ilk iki saatlik arabulucu ücreti Hazine tarafından ödenir. Anlaşma halinde taraflar arabulucu ücretini eşit olarak öder.Aksini kararlaşırabilirler.

Zorunlu arabuluculuk  süreci sorunda anlaşmak zorunlu olmayıp taraflar  menfaatlerinin gerekleri doğrultusunda anlaşma veya anlaşmama yolunu tercih edebilirler. YARGI UYGUN ÇÖZÜMÜ BULACAKTIR.Tarafların dava hakkı zamanaşımı süresince her zaman vardır.

]]>
news-106 Tue, 15 May 2018 14:15:00 +0200 LİMİTED ŞİRKETLER index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=106&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=904af01ab5effa5ab92438df3f9b9147 MÜDÜRLERİN SORUMLULUKARI SORUMSUZLUK HALLERİ Uygulamada en çok limited şirket kurulmakta ve bu nedenle limited şirketlere ilişkin sorunlar,yönetim ilişkileri,müdürler ,müdürlerin yetki ve sorumlulukları  güncel hayatta daha çok yer almakta ve adli merciler önüne limited şirketlere ilişkin hukuki sorunlar daha çok gelmektedir.

Limited şirket müdür veya müdürler kurulu tarafından temsil edilir. Yönetime ilişkin iş ve işlemler müdürler tarafından yerine getiririlir. Müdürler  kanun ve şirket sözleşmesi ile kendilerine verilen görevlerini yerine getirirken özenli davranmak  ve şirketin menfaatlerini korumakla yükümlüdür. 

Müdürleri sorumluluktan kurtarabilecek durumlardan birisi göreve ve yetkilerin devridir.

Müdürler  kanuna dayalı olarak kanun veya şirket sözleşmesi tarafından kendilerine verilmiş olan görev ve yetkileri 3.kişiye devredebilirler. Fakat devrettikleri kişinin seçiminde makul derecede özen göstermekle yükümlüdürler. Bu özenin gösterilmesi halinde  görev ve yetkileri devralan kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.

Av./Att'y

Mehmet Özgen

]]>
news-90 Mon, 12 Jun 2017 16:55:00 +0200 KIYMETLİ EVRAĞIN ZAYİİ VE İPTALİ index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=90&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=70f79d10901711968740ef1ca69043bb Ticaret hayatının geçmişten günümüze esas enstrümanları ödeme aracı olan kıymetli evraktır, alışılmış ödeme araçları bono(senet),çek ve poliçedir. Finansal ve ticari gelişmeler farklı ödeme araçlarını ,kıymetli evrak türlerini ortaya çıkarmıştır.İrat senetleri, makbuzlar, varantlar,tahviller,pay senetleri.....vb gibi. Kullanılan kıymetli evrağın korunması tamamen bir sorun oluşturmaktadır. Kaybedilebileceği gibi,çalınabilir, yıpranabilir...farklı yollarla da zayi olabilir.Peki zayi halinde ne tür önlemler alınacak ve davalar açılacaktır? Kıymetli evrağın zayi halinde kıymetli evrağın temsil ettiği hakkı almak güçleşecektir. Kıymetli evrağı (bono,çek..vb) ibraz etmeden hal /alacak alınamayacaktır. O halde zayi olan kıymetli evrağın hamili/sahibi olduğunuzu ispat etmeniz ,duruma göre ya iptal kararı almanız ya da kıymetli evrağın iadesini saplayacak dava açmanız gerekecektir.

Zayi kararı alınabilmesi için nasıl bir yol izlenecektir?

Kim veya kimler iptal /iade davası açabilecektir?

Dava hangi mahkemede ve hangi yer mahkemesinde açılacaktır?

Dava ne tür delillere dayalı olarak açılacaktır?

Hak sahipliğiniz nasıl kanıtlayacaksınız?

Kıymetli evrak birbaşkasında çıkarsa hakkınıza nasıl kavuşacak, bu kişinin kıymetli evrak mıuhtevasını/bedelini almasını nasıl engelleyeceksiniz?

Hakka ve alacağa kavuşmak için doğru ve güvenli yol bulmak önemlidir.Telafisi olmayan durumlarla karşılaşmamak gerekir.

Mehmet Özgen

Av./A'tty

 

]]>
news-88 Mon, 29 May 2017 16:50:59 +0200 İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=88&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6a40fcfb23fed13c1fbd65795004e538 Bireysel ve ailevi ihtiyaçlar çalışmayı gerekli kılmaktadır. Bu kadar önemli olan çalışma hakkı Anayasa ve Ceza Kanunu ile güvence altına alınmıştır. Birey ,aile ve toplum açısından önem taşıyan çalışma hakkının korunması, ihlali halinde yasal güvencelerin sağlanması son derece önemlidir. En önemli kaynak hüküm Anayasa'nın 48. maddesidir. Uygulamda bu özgürlüğün ihlali halinde yaptırım içeren hüküm ise Tckı.md 117 ila 119 dur. 

Günümüzde pek çok nedenle iş ve çalışma özgürlüğü ihlal edilmektedir. İşçi işveren ilişkileri, iş ve işyeri komşulukları, yasa dışı oluşumlar , organizasyonlar  ihlale sebep olabilmektedir. Hatta "mafya" olarak bilinen örgütler çalışma hayatına en büyük darbeyi vuran organizasyonlardır.Diger yandan işverenlerin neden olduğu bir kısım davranışlar ve tutumlar da özgürlüğü ortadan kaldırmakta veya engellemektedir.  İşyerine alınmama, hakaret edilme, aşağılanma, kötü koşullarda çalıştırılma, kötü koşullarda barındırılma, düşük ücret,işçinin çaresizliğinden , kimsesizliğinden, bağlılığından yararlanarak sömürme, ücretlere müdahaleler, çalışmanın durdurulmasına neden olmalar...örnekler çoğaltılabilir. 

Fakat tüm bu ihlaller şikayet konusu edilebilmekte midir? Devlet hakkı ne oranda koruyabilmekte veya gecikmeden önlem alabilmektedir?

Mehmet Özgen

Av./A'tty.

]]>
news-87 Thu, 18 May 2017 10:28:29 +0200 UYGULAMADA ÇEK SORUNLARI index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=87&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f70ae7ade7d798ca756c918286720dea Ticari hayatta en çok kullanılan kambiyo senedi "çek" tir.Çek olaşım ve ödeme kolaylığı çekin en öenmli avantajıdır. Bankalar üzerlerine düşen yeterli araştırmayı yaptıktan sonra çek talep eden kişilere çek hesabı açıp çek defterini verirler. Yeterli araştırma yapmadan çek vermeleri halinde zarara uğrayacak 3.kişilerin zararlarını karşılamak durumunda kalabilirler.

Bankalar nasıl ,hangi yöntemle,kimlerden,nerelerden ,ne tür araştırma yapacaklar ve çek hesabı açabilecektir?

Çek hesabı açılmasını isteyen banka müşterisinin taşıması gereken özellikler nelerdir? Çek karnesi alabilmesi için hangi şartları yerine getirmesi gerekir?

Tacir ceki nedir kimlere verilir ve hangi ilişkiler için kullanılır?

Hamiline çek nasıl alınır ve kullanılır? Avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Çekin karşılığının olmaması halinde bankanın ve çek hamilinin yapması gerekenler nelerdir?

Çek hesabı sahibinin karşılaşacağı cezalar nelerdir? Nasıl ortadan kaldırılabilir?

Bankanın ve banka çalışanlarının karşılaşabileceği cezalar nelerdir?

İbraz süresinin kaçırılması halinde çek bedeli nasıl tahsil edilebilecektir?

Çekle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar sayılamayacak kadar çoktur. Her olayın kendine göre farklılıkları ve hukuki çözüm yolları vardır. Ticaret hukuku,borçlar  ve sözleşmeler hukuku ,icra hukuku alalarında uzman bir avukata her aşamada danışmak gerekir.

Mehmet Özgen

Av./A'tty

]]>
news-86 Mon, 15 May 2017 15:54:30 +0200 ŞİRKETİN İPOTEK TESİSİ index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=86&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f423d26728e9cefb7bf55946cadafac6 Ticaret şirketleri yatırım ve/veya nakit sıkışıklıklarında bankalardan kredi kullanmakta ve teminat olarak da sahibi olduğu taşınmazı/ları ipotek edebilmektedirler. Şirketler kendi menfaatleri için ipotek tesis edebilecekleri gibi bir başka şirket lehine de shibi olduğu taşınmazları ipotek ile yükümlü kılabileceklerdir.

Şirketin  kendisi için ipotek tesis etmesinde açıkça yasaklayıcı bir hüküm bulunmaması halinde sorun yoktur. Sorun oluşturabilecek olan şirketin kendi taşınmazlarını bir başka şirket için ipotek edip edemeyeceğidir.

Bir başka şirket lehine ipotek tesisini yasaklayan bir hükmün olmaması yeterli midir?

Yoksa bir başka şirket lehine ipotek verilebilir yönünde esas sözleşmede hüküm mü olmalıdır?

Yoksa her ipotek işlemi için genel kurul kararı veya yönetim kurulu kararı mı gereklidir.?

Yönetim kurulu,imzaya yetkili kişi veya kişiler,müdürler bir başka şirket lehine ipotek tesis etmişler ise şirket ne oranda bu borçlanma veya yükümlülük ile bağlıdır?

İpotek işlemini şirketi temsilen imzalayan yönetici/müdür işlemden sorumlu  mudur? 

Yapılan işlem geçerli midir? Geçerli değilse kredi veren zararını nasıl giderecektir?

Mehmet Özgen

Av./A'tty

 

]]>
news-85 Sat, 13 May 2017 14:22:29 +0200 LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=85&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6288e8bd9c26cfc34da130f319342495 Ortaklar arasında yaşanan sorunlar,ortaklığın devam ettirilmeme isteği,ortaklığın başarısız olöası ..gibi durumlar şirket ortağının çıkmasına neden olabilir. Ortağın şirketten ayrılması;

1-Şirket sözleşmesinde açıkça çıkma hakkının tanınması ile gerçekleşebilir. Çıkmanın sebep ve şartlarına da sözleşmede yer verilebilir. Nedenler veya şartlar gerçekleşmişse ortak ortaklıktan çıkabilir kendi iradesi ile.

2-Haklı nedenlerin varlığı halinde dava yolu ile ortaklıktan çıkabilir. 

3-Birleşen şirketlerin birleşme kararlarında ortaklara çıkma hakkı tanınması halinde.Amaç birleşmeye karşı olan veya birleşmeden memnun olmayan ortaklara ayrılma akçesini alarak çıkma fırsatı vermektir.

Ayrılma akçesi şirketin güncel değeri üzerinden hesap edilir. Ayrılan ortağın payı karşılığı şirket tarafından ödenir veya bir başka ortak da ödeyerek payı alabilir. 

Mehmet Özgen

Av./A'tty

]]>
news-84 Fri, 12 May 2017 16:07:50 +0200 YABANCILARIN TÜRKİYEDE ÇALIŞMA HAKLARI index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=84&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=05cef68fbc5a6b12cda60c20d311a9e4 Küçülen dünyada büyüyen teknoloji,ticaret,ithalat,ihracat,turizm....vb nedenlerle yabancı ülke vatandaşlarının da ülke içinde çalışmalarına hem ülke ve hem de özel sektör olarak ihtiyaç bulunmaktadır. Antalya ve Alanya bölgemiz olarak özellikle turistik işletmelerin,işyerlerinin,acentaların  yabancı işçi çalıştırmaya ihtiyaçları olabilmektedir. Diger yandan bağımsız  olarak çalışmak isteyen yabancılar olabileceği gibi ticaret şirketleri aracılığı ile de çalışma hayatına yabancılar dahil olabilmektedir.

Türkiyede çalışmak isteyen yabancı hangi makama başvuracak? 

Nerede başvuracak? Hangi şartları yerine getirecek? 

Çalışma izni isteyen yabancının yapacakları neler,yabancının yanında çalışacağı işverenin yapacakaları nelerdir?

Çalışma izni süreleri nelerdir? Sürenin sonlanması halinde yenilenme şartları nedir? 

Çalışma izni başvurusu kabul edilmez ise izlenecek yasal yol/yollar nelerdir? 

Dava açılması gerekiyor ise nerede ,kime karşı ve hangi sürede açılacaktır?

Kaç türlü çalışma izni mevcuttur? Kimler hangi çalışma izni için başvuru yapmalıdır?

Yabancıların çalışma hayatı ile ilgili başlıca soru ve sorunlar bunlardır. Ayrıntılar kişi ve/veya kurumla yapıalcak görüşme ile açıklığa kavuşturulabilir.

Mehmet Özgen

Av./A'tty

]]>
news-83 Thu, 11 May 2017 16:16:16 +0200 İHALELERDE CEZAİ,HUKUKİ VE DİSİPLİN SORUMLULUKLARI index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=83&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d34878445ae0cf7ac78b63a0f6a8f16e Kamu hizmetleri ,her türlü alım,yapım ve hizmetler genellikle ihaleler yolu ile yapılır. Kamu kurumları hizmetlerin kaliteli,daha ekonomik ve daha hızlı gerçekleşmesi için ihaleler düzenlemekte ve nadiren de olsa doğrudan alım yöntemini izlemektedir.

Kamu ihale mevzuatı çağın gelişmelerine ayak uydurabilmek için sıklıkla değişikliklere uğramaktadır. Bu nedenler değişiklikler takip edebilmek dahi ihale yapıcılarda ayrı bir uğraş olabilmektedir. 

Diger yandan çok ayrıntılı düzenlemeler bulunan ihalelerin hazırlanması ,gerçekleştirilmesi, sonuçlandırılması, takibi, kontrolü,hizmetlerin ve/veya ürünlerin teslim alınması yeterli bilgi,tecrübe ,dikkat ve sorumluluk gerektirmektedir. Bu unsurlardaki eksiklikler kamunun zarara uğramasına,hizmetlerin aksamasına, yolsuzluklara,kötüniyetli uygulamalara ,yol açmaktadır. Diger taraftan ihale işlemlerini gerçeklerştirenler ciddi cezai ve disipliner yaptırımlarla yüz yüze kalmaktadırlar. Uğranılan zararların tazmini ayrı bir konu bu arada elbette.

Bu halde ihale gerçekleştirenlerin, ihale mevzuat ve uygulaması konusundaki bilgi eksiklerini gidermeleri,mevzuat değişikliklerini aksatmadan takip etmeleri,edindikleri bilgileri ilgililer arasına bir ağ ile paylaşmaları ,ihale hazırlıklarını tam ve eksiksiz yapmaları,süreçleri zamanlarını kaçırmadan takip etmeleri ve kamu zararına yol açmamak için ne gerekiyorsa yapmaları önerilir.

Mehmet Özgen

Av./A'tty.

]]>
news-82 Thu, 11 May 2017 11:15:34 +0200 TAZMİNAT HUKUKU-BEDENSEL ZARARLAR index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=82&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c942f7dc835b60821366c0df247ee3d0 Güncel hayat koşuşturması,telaş dikkatsizliklere ve sonucunda bedensel zararlara neden olan kazalara neden olmaktadır. Bedensel zararlara  dikkatsizlik ve/veya özensizlikler sonucu trafik kazaları,iş kazaları,mesleki hatalar ...vb durumlar neden olabilmektedir. Ölümden başka , geçici işgöremezlik ile sürekli işgöremezlik ortaya çıkarabilen bedensel zararlar  da ortaya çıkabilmektedir. Bu zararlar tamamen SGK tarafından karşılanmakta mıdır? Karşılanmıyorsa karşılanmayan kısım kimden veya kimlerden alınacak ,nasıl,ne süre içinde,kimlere karşı dava açılacak ve ne miktar tazminat istenecektir? İşte tüm bunlara kayba neden olan olay,zarar veren ve zarar görenlerle  ilgili ciddi bir araştırma ve hazırlık sonucunda karar verilebilir. Doğru  hazırlanacak dava dilekçesi  her davada olduğu gibi bedensel zararlarda da son derece önemlidir. Sizi temsil edecek avukatın farkı da bilinçli iyi hazırlanmış dava açılmasında ve takibinde ortaya çıkar. 

Mehmet Özgen

Av/A'tty

]]>
news-81 Tue, 09 May 2017 14:37:47 +0200 SENET,ÇEK,ZAMANAŞIMI index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=81&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ba429b80fb3e1cac62b886a83751c638 Aralarındaki hukuki ilişkiye dayalı olarak para borcu ödemekle yükümlü taraf diger tarafa tedavül özelliği olan ve ticari hayatta önemli işlevleri yerine getiren bono,poliçe ve çek türü kıymetli evrak vermektedir genellikle. Kıymetli evrağı alacağına karşılık teslim alan veya ciro ile elinde bulunduran zaman zaman iyiniyet ,savsaklama veya oyalama nedeni ile süresinde çek veya bonoyu tadil etmemekte veya tahsil için ibraz etmemektedir. Bu duruma kambiyo hukukuna dayalı haklarını kaybeden lehdar(kıymetli evrağı elinde bulunduran) alacağına nasıl kavuşacaktır. Nasıl bir yol izleyecek,ne tür icra takibi yapacak veya ne tür dava açacaktır. Sonuçta alacağına kavuşacak yolu nasıl bulacaktır? Süreyi kaçınca alacağa kavuşmak elbette zorlaşacaktır.Alacağı elde etme zamanı da uzayacaktır.

Av./A'tty

Mehmet ÖZGEN

]]>
news-80 Sat, 06 May 2017 13:24:15 +0200 TACİR DERNEKLER,VAKIFLAR index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=80&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4ffb6a03ac827bff689022b62773a093 Dernekler ve vakıflar idealleri doğrultusunda sosyal amaçları gerçekleştirmek üzere kurulurlar. Zaman zaman ticari işletme sahibi oldukları ve bir ticari işletmeyi işlettikleri görülür. Ticari işletme işleten dernekler ve vakıflar da ticaret şirketleri ve gerçek kişi tacirler gibi bir takım yükümlülükleri yerine getirmek durumundadırlar.Vakıflar gelirlerinin yarısından fazlasını kamu yararına harcamaları durumunda tacir sayılmayacaklardır.Diger yandan gelirlerinin 2/3 ünden fazlasını kamu yararına harcamaları halinde öngörülen diger şartları da yerine getirmeleri halinde vergi muafiyetinden de yararlanacaklardır.

En az bir yıl süre ile faaliyet göstermiş dernekler bakanlar kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernek statüsüne kavuşur.

Tacir olmanın gerektirdiği yasal yükümlülükleri dernekler ve vakıflar da yerine getirmek durumundadır. Ticaret siciline tescil ve ticari işe ve işlemlerin ticaret kanunu ile vergi kanunlarına uygun yapmak gibi...

Mehmet Özgen

Av./A'tty

]]>
news-77 Tue, 02 May 2017 13:35:40 +0200 HASTANELERİN ORGANİZASYONEL SORUMLULUKLARI index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=77&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=091481d56763418eb5078c51028cf055 Sağlık hizmetleri devletin en temel görevlerindendir. Kamu hastaneleri ile ruhsat almış özel hasteneler aracılığı ile yürütülür. Kamu hastaneleri ve özel hastaneler aracılığı ile yürütülen sağlık hizmetleri ciddi ,sorumlu ,titiz bir organizasyon gerektirir. Bu organizasyon sağlık tesislerinin sağlık hizmetlerine uygunluğundan, yeterli ve nitelikli personel seçimine, çağa ve sağlık tesisinin genel kapasitesine uygun ekipman ,alet edevat temine kadar pek çok hizmeti kapsar. Bu hizmetlerdeki aksama çalışan sorumluluğundan önce organizasyonel sorumluluk gerektirir. Devlet ile özel hastanelerin ortaya çıkan zarardan sorumluluklarına gidilir. Personel (doktor,ebe,hemşire,hasta bakıcı..vb) hatası ve/veya organizasyon hataları açılacak davalar bakımından devlet hastaneleri ile özel hastaneler açısından farklılık gösterir. Tıbbi uygulamaların normal olması gereken seyrinin dava açma aşamasında yeterince bilinmesi ve eksiklerin tespiti ile davaların bilinçli olarak açılması gerekir.

Av./A'tty

Mehmet Özgen

]]>
news-74 Fri, 25 Nov 2016 13:09:40 +0100 İŞÇİ HAKLARI-Haftalık çalışma süreleri. index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=74&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=201c8e4668774840b0f4ed92b93ddd12 İşçiler için en önemli iş düzenlemesi haftalık ve/veya günlük çalışma süreleri ile çalışması karşılığı alacağı ücrettir.Her işçinin iş hayatı yanında aile ve sosyal hayatı da gözönüne alınınca çalışma süreleri, dinlenme süreleri ve izinleri bu açıdan önemlidir. Düzenlendiği kanunlara göre HAFTALIK çalışma süreleri:

İŞ KANUNUNA GÖRE:

Hatalık çalışma süresi:45 saat,

Günlük en fazla çalışma süresi 11 saat.

Yeraltı maden işlerinde çalışanlar için haftalık 37,5 saat

Günlük:7.5 saat.(en yüksek sınırı)

Emziren kadınlar için günlük 1,5 saat süt izni düşülünce, 36 saat. (Süt izninde çalıştırılırsa ücretini ayrıca almaya hak kazanır.)

DENİZ İŞ KANUNUNA GÖRE:

Haftalık çalışma süresi:48 SAAT. Günlük :8 saat.

BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE:

Gece ve gündüz karışık olarak günlük 8 saat.

Sürekli gece çalışılıyorsa 40 saat.

Sürekli gündüz çalışılıyorsa 48 saat.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE:

Devlet memurlarının statüsü farklı olmakla çalışma süreleri yetkili kurumlarca verilecek karara bağlı olarak farklılık gösterebilir. Fakat olağan çalışma süresi cumartesi ve pazar hariç 40 saattir.

Mesailerinin başlangıç ve sona ermesine illerde valilikler merkez teşkilatlarında Bakanlar Kurulu karar verir.

Mehmet Özgen

Av./A'tty

 

 

]]>
news-70 Wed, 12 Oct 2016 11:04:42 +0200 HEMŞİRELERİN TIBBİ UYGULAMA SORUMLULUKLARI index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=70&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=2a60b8a719788fa1ae33b3e984989819 Sağlık sektorunda hizmetler günümüzde artık tam olarak bir organizasyon içinde /takım olarak yürütülmektedir.Doktor,hemşire,ebe,eczacı ,yardımcıları ve pek çok diger tıbbi çalışan sağlık hizmeti vermektedir.Zamanzaman uygulama hatalarıda olabilmektedir. Sağlık alanında en fazla görevi yerine getiren yardımcı personel hemşirelerdir. Doktorunn verdiği görevleri yerine getridikleri gibi, kendilerinin ayrıca yapması gereken yükümlülükleri de yerine getirmektedirler. Bu görevleri yerine getirken hataları,kusurları olabilmekte ve sonucunda hastalar zarar görebilmekte ve hatta ölümle sonuçlanan durumlar otaya çıkabilmektedir.

Hemşireler iş ve nöbet yoğunluğu nedeni ile yeterince dikkatli ve özenli davranmaktan zaman zaman uzak kaldıkları gidi, doktorların hatalı verdikleri görevler (order) nedeni ile de zararlara neden olabilmektedirler.

Peki sorumlulukları neler olacaktır?

Kamu hastanelerinde çalışıyorlarsa tazminat sorumluluğu nedir?

Özel Hastanede çalışıyorlarsa tazminat sorumluluğu nedir?

Verilen emirleri ve görevlerin tibbi uygulamaya aykırılığını gözetlemek ve denetlemek yükümlülükleri var mıdır?

Aykrılık tespit edilirse ne yapmalıdırılar?

Tıbbi uygulamaya aykırı ve/veya suç oluşturan emirler/görevler yerine getirilmeli midir?

Hemşireler tazminat sorumluluğundan kurtulabilmeleri için ne yapmalı nasıl davranmalıdır?

Bu sorunları çoğaltmak mümkündür. Fakat  tıbbi uygulamada hemşirelerin de çok ciddi görev ve sonucunda da elbette ceza ve tazminat sorumlulukları doğabilecektir. 

Mehmet Özgen

Av./A'tty

]]>
news-69 Wed, 28 Sep 2016 14:38:48 +0200 AİLE KONUTUNUN ÖZGÜLENMESİ index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=69&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a80111142c605c4b923e74b94ae75d80 Yıllarca birlikte yaşanılan ,çeşitli anıların yer aldığı eşlerin yaşam alanı evlerinin sağ kalan eşe özgülenmesi veya ona bırakılması bir yandan hukuki diger yandan insani ve vicdani bir yükümlülüktür. Sağ kalan eş beraber yaşadıkları konutu  nasıl kullanmaya devam edecektir?

Tapusunu alabilecek midir? Yoksa sadece intifası veya kullanma hakkı ile mi yetinecektir.

Dava açması gerekecek midir?

Açacaksa kimlere karşı açacaktır?

Nerede açacaktır?Hangi mahkemede açacaktır?

Mahkeme hangi kararı verecektir?

Sağ kalan eş bir bedel ödeyecek midir? Ödeyecekse ne kadar ödeyecektir?

Diger mirasçıların hakları nelerdir?

Ev eşyalarında durum nedir?

Mehmet Özgen

Av./A'tty

]]>
news-67 Thu, 22 Sep 2016 14:49:16 +0200 ANONİM ŞİRKETE KAYYIM ATANMASI index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=67&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d667cd12976ca3635098f3f8ad2a4b1a Ticari hayatta şirketlerin içine düştükleri durumlar-yönetimsiz kamaları,genel kurullarını toplayamamaları, suça karışmaları-sebebiyle kayyım tayin edilebilir.Atanan kayyım ihtiyaca göre yönetim ve/veya denetim ve gözetim kayyımı olabilir. . Şirketlere kayyım tayini gereken durumlar tek tek sayılmamakla  hangi durumlarda atanabileceği ancak mahkeme önüne gelen olayın özelliklerine göre değişiklik gösterecektir. çağrı talebine rağmen buna uyulmaması, gündeme madde eklenmesi talebinin karşılanması, mecburi organlardan yoksunluk, bir kısım davalarda temsil edecek organın yokluğu halinde , genel kurulun toplanamaması ve şirketin yönetimsiz kalması,şirketin belirli suçlara karışması durumunda, iflas ertelem hallerinde ...kayyım atanabilir/atanır.

Kayyım talebi kimden gelecektir?

Kim ve/veya hangi mahkeme karar verecektir?

Şirketin işlerinde bir aksama olacak mıdır?

Yönetim kurulunun görevi sona erecek midir?

Kayyım ne kadar ücret alacaktır, ücreti kim ödeyecektir?

Kayyım şirkete zarar verirse zararı kim karşılayacaktır?

Hangi suçların şirket aracılığı ile işlenmekte olması halinde kayyım atanacaktır?

ceza yargılamasında kayyım atanmasına nasıl karar verilecektir? Şartları nelerdir.?

Kayyımın görev ve sorumlulukları nelerdir?

Kayyımın görevi ne  zaman ve nasıl sona erecektir?

Mehmet Özgen

Av./A'tty

]]>
news-66 Wed, 21 Sep 2016 13:26:45 +0200 KAR PAYI,ANONİM ŞİRKET,LİMİTED ŞİRKET index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=66&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f16c9c189d3e517ae9b49b8f84af8bc7 Şirketlerin kuruluş amacı konulan sermaye karşılığı kazanç elde ederek ortaklarına kar payı dağıtmaktır. Şirketin karı ortakların kazancı olacaktır. Şirket kazancı dönem sonu itibari ile elde edilen net kardır. Net karın tamamı kardan pay alacaklara(ortaklara,intifa hakkı sahiplerine, işçilere...) dağıtılabilir mi? Dönem sonunda elde edilen net kar genel kurul kararı ile dağıtılır. Yönetim kurulu veya müdürler karın dağıtılmasına ve dağıtılacak miktarlara ilişkin raporunu genel kurula sunmalıdır.

Peki net kar tamamen dağıtılabilir mi?

Net kardan ayrılması gereken kalemler var mıdır?

Kanuni Yedek Akçeler ayrılmadan net karın tamamı dağıtılabilir mi?

Kaç tür kanuni yedek akçe vardır?

Nasıl ayrılır?

Vergiler ödendikten sonra mı kar dağıtılmalıdır?

Net karın tamamı hatalı olarak dağıtılmışsa,nasıl ve ne süre içerisinde geri alınabilecektir?

Kar payı verilenlerden alınamaz ise yönetim kurulu üyeleri ile müdürlerin sorumluluğu var mıdır? Varsa nedir?

Mehmet Özgen

Av./A'tty

]]>
news-63 Fri, 02 Sep 2016 10:10:20 +0200 TRAFİK KAZALARI,SİGORTA,TAZMİNAT index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=63&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=915ee0435cf343957980a6a17d6c86bb Ülkemizde trafik kazalarındaki artışlar, sigorta şirketlerinin daha az kar etmelerine neden olmuş ve giderek sigorta şirketlerinin baskıları ile yeni ve hak sahiplerinin tazminat haklarını kısıtlayıcı düzenlemeler yapılmasına yol açmıştır. Geçmiş sigorta ve tazminat davası uygulamalarından farklılıklar ortaya çıkacaktır bundan böyle.Meğerki değişiklik yapılan ilgili hükümler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilsin. 

Mevcut değişik yapılan uygulamada sigorta şirketleri  ve mahkemeler tazminat miktarlarını hangi esaslara göre hesap edeceklerdir.?

Dava açmadan sigortaya başvuru şart mıdır?

Sigortdan aldığınız miktardan fazla zararınız var ise dava hakkınız var mıdır?

Yapılan değişikliklerin hak sahiplerinin zararına olduğu sigorta şirketelri ile işletenlerin yararına olduğu zaman içerisinde vatandaşlar tarafından anlaşılacaktır.

Mehmet Özgen

Av./A'tty

]]>
news-62 Fri, 02 Sep 2016 09:57:46 +0200 ESTETİK AMELİYATLAR ,SONUÇLARI,TAZMİNAT index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=62&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e91b9e18781dec000dd650c6cef2a234 Günümüzde refah düzeyinin artması ile birlikte kişiler vücutları ve güzellikleri ile yoğun olarak ilgilenmeye başlamışlardır. Bayanların çoğunlukta olduğu bu grupta erkekler de zaman zaman estetik ve bakım ile ilgilenmektedirler. Güzelleşme isteği ve estetik arzuları  kişilerin riskli operasyonları göze alabşlmelerine nedenl olduğu gibi, yapılan operasyonalrın da zaman zaman olumsuzluklara ve kötü sonuçlara nedenl olabildiği , hastanın istemediği,beklemediği durumların ,komplikasyonların gelişebildiği görülmektedir. İşte bu gibi durumlarda  operasyon öncesi bilgilendirmenin, operasyon hakkında yeterli ve anlaşılır bilgi vermenin ve operasyon sonrası ortaya çıkabilecek durumların  açık  olarak  doktor ve/veya uygulayıcı tarafından açıklanması gerekir.

Aydınlatma  eksikliği ve uygulama hataları nedeni ile hastaların ne tür hakları vardır?

Yapılanj ameliyat bir kez daha mı yapılacaktır? Düzeltme mi yapılacaktır?

Ameliyat bedeli geri mi alınacaktır? iyileştirme bedeli mi alınacaktır?

Manevi tazminat hakkı ne kadardır ve ne tür durumlarda vardır?

Mehmet Özgen

Av./A'tty

]]>
news-60 Thu, 25 Aug 2016 15:25:05 +0200 VERGİ SORUNLARI:Defter ve Belgelerin ibraz edilmemesi. index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=60&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=77cddc62b4de0840ad43f7f73ae9f922 Ticaretle ilgili olanların vergisel defter ve belgeleri tutmaları ,saklamaları ve istendiğinde denetmene ibraz etmeleri gerekir. Defter ve belgeleri vergi incelemesi için isitenmesine rağmen ibraz etmeyenler ne tür yaptırımlarla karşılaşacaklardır?

Elbetteki öncelikle bir isteği yerine getirmemekle usule aykırı davranmış olacaklar ve "özel usulsüzlük cezası " ile karşılaşacaklardır.

Hiç ibraz edtmeme aynı zamanda vergi kaçakçılığı oluşturacak ve vergi ziyaı cezasına çarptırılacaklardır.

Tabiki bu yaptırımların bir de gecikme cezası olacaktır.

Bu yaptırımlardan kurtulmak için geçerli nedenlere sahip olabilirsiniz. Mücbir sebeple mevcut olabilir,zor durumda bulunabilirsiniz. 

Mücbir sebepler ve zor durumların sözkonusu olduğu hallerde yapmanız gerekenler vardır. Danışınız.

Mehmet Özgen

Av./A'tty

]]>
news-59 Thu, 25 Aug 2016 12:17:58 +0200 AVM'LERİN SORUMLULUKLARI index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=59&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c0b23a2f0a41216ce712a8bab05a3443 Artık hem vakit geçirmek ve hem de alışveriş için AVM leri sıklıkla ziyaret etmekteyiz. Yoğun ziyaretçi-müşteri akınına uğrayan AVM lerde karşılaşabileceğiniz  can ve mal güvenliğinize ilişkin tehlikelerden kim sorumlu olacaktır?

Kavga sonucu yaralandınız, hakarete uğradınız, ayağınız kaydı veya takıldı düştünüz ayağınız kırıldı , çantanız çalındı ,sorumluları kimler olacaktır?

AVM işletmecisi veya sahibinin sorumluluğu nedir?

AVM yönetiminin sorumluluğu  var mıdır?

Güvenlik şirketi ne oranda sorumludur?

Mağaza içinde olay gerçekleşmişse ayrıca mağaza sahibinin yükümlülüğü nedir?

Karşılaşabileceğiniz olayın türüne göre tamamı ve/veya bir kaç tanesi birlikte sorumlu olabilir.

Hakkınızı arayınız.

Mehmet Özgen

Av/A'tty.

 

]]>
news-58 Wed, 24 Aug 2016 17:09:56 +0200 ANAONİM ŞİRKETLER: SERMAYE AZALTILMASI. index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=58&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0875f129796d2d62933ffb5555dc38ee Sirketler çoğunlukla sermaye artırımına gitmesine rağmen seyrek olarak sermayenin azaltılması gerekebilir. Sermaye ne zaman azaltılır?

Sermaye azaltımı kararını kim alır? Alınan karar için ayrıca bir izne gerek var mıdır?

Azaltılan sermaye şirket ortaklarına hisseleri oranında dağıtılabilir mi?

Yoksa yedek akçeye mi ayrılması gerekir.?

Alacaklıların durumu ne olacaktır? Alacaklar ödenmek zorunda mıdır? Yoksa teminat mı gösterilmelidir?

Sermaye azlaltılması hangi yöntemle yapılacaktır? Süreç nedir?Nasıl işler? 

Sermaye azaltımı işlemi ne zaman tamamlanmış olur?

Mehmet Özgen

Av/A'tty

 

 

]]>
news-57 Wed, 24 Aug 2016 12:48:01 +0200 ANONİM ŞİRKETLER. KAYITLI SERMAYE Mİ? ESAS SERMAYE Mİ? index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=57&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6e911305326abb7b678c8e271fc755fc Anonim şirket ana sözleşmelerinde hangi sermaye sistemine tabi oldukları kuruluşta karar verilebileceği gibi sonradan da değiştirilebilir. Şirketler kuruluşlarında ana sözleşmede hangi sermaye sistemini seçtiklerine karar vermeleri gerekir.Başlangıçta seçmiş oldukları sermaye sisteminden sonradan vazgeçerek değişiklik yapabilirler. Ebette yasal süreçler ve gerekliliklere uyarak.

Sermaye sistemlerine karar verirken her bir sermaye sisteminin avantaj ve dezavantajları gözönünde bulundurulmalıdır.

Konulacak sermaye miktarı bakımından avantajı nedir?en az sermaye miktarları nelerdir?

Sisteme göre bakanlık izni gerekli midir? Bakanlık izni için gerekli belgeler nelerdir?

Sermaye artırımı kararları nasıl ve kim /kimler tarafından alınır? İzne tabi midir?

Sermayenizi ne kadar veya hangi oranda artırabilirsiniz?

Sürekli bir avukata yasal zorunluluğunuz var mı?

Tüm bunları iyi değerlendirerek karar vermek gerekir.

Mehmet Özgen

Av/A'tty

 

 

]]>
news-56 Tue, 23 Aug 2016 14:36:08 +0200 İFLASIN ERTELENMESİ index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=56&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=175e984204dd05b10704296b1a9a5e3d Sermaye şirketlerinin devamlılığı ,sirket çalışanlarının ve alacaklılarının çıkarları gereği şirketin yaşatılmasının yollarından bir tanesi de iflasın ertelenmesidir. Borca batık durumla olan şirketin bu durumunun denetçilerce,yönetim kurulunca ve/veya riskin erken tespiti 

kurulunca tespit edilmesi halinde, icracı durumda olan  yönetim kurulu neler yapmalıdır? TTK tarafından yönetim kuruluna borca batık durumla olan şirketin durumunun derhal mahkeme bildirilmesi görevi verilmiştir. 

Borca batık şirketin faaliyetlerine devam etmesi,alacaklılarına borçlarını ödeyebilmesi,çalışanlarının işe devam edebilmeleri için iflasın ertelenmesi fırsatı verilmiştir. Erteleme için ciddi bir iyileştirme projesine ihtiyaç vardır.

İflasın ertelenmesinin kabul edilmemesi veya erteleme süresi içerisinde veya sonucunda  ertelemenin başarsız olacağının/olduğunun anlaşılması durumunda şirketin iflasına karar verilecektir.

Borca batıklığın tespiti ve sonrasına iflasın ertelenmesinin talep edilmesi aşamalarına şirket yönetim kurulunun 

görevlerin nelerdir,denetçilerin bir görevi var mıdır? Riskin erken tespiti komitesi ne yapar? Gerekli midir?

Erteleme için alacaklıların yardımı sözkonusu olabilir mi?

Şirket hissedarlarının katkısı ne olabilir?

Sermaye artırmak mı gerekir? Yoksa düşermek mi gerekir?

Bu açıdan ciddi çalışmalar yapılmalıdır.

Mehmet Özgen

Av/A'tty

 

]]>
news-55 Tue, 23 Aug 2016 14:02:48 +0200 ÖZEL HASTANELERİN SORUMLULUKLARI index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=55&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=05ae22f36124a0c2d972f7bcae135a4b -doktor,teşhis,tedavi,sorumluluk,hasta hakları- Sağlık hizmetleri,kamu hastaneleri yanında ,özel hastanelerden de satın alınmakta ve hatta ciddi tedavi ve ameliyatların çoğunluğu(maddi durumu iyi o lan hastalar) özel hastanelerde, kendi doktorları ve/veya hastane dışından sağlanan doktorlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Özel hastanelerde satın aldığınız hizmetlerde kusur,hata veya daha ağır ihmal olması durumunda  zarara uğrarsanız  özel hastanene sahibinden  ne talep edebilirsiniz?

Özel hastanenin kendi çalışanı doktordan talep edebileceğiniz bişeyler olabilir mi?

Özel hastane çalışanı dışında bir doktor temin etmişseniz özel hastanenin sorumluluğu var mıdır?

Doktorun sorumluluğu nedir?

Özel hastanelere sağlık hizmetlerini verirken size neler sağlamalıdır.?

Sağladı mı?

Özel hastanelerde yapılan işlemler,laboratuar tetkikleri, teşhis ve tedaviler hakkında düzenlenen her belgeden bir örnek size verildi mi? 

İleride ihtiyacınız olunca nasıl temin edeceksiniz?

Bu açıdan en önemlisi her belgeden bir adet örnek kendiniz için onaylı olarak alınız.

Mehmet Özgen

Av/Atty.

 

]]>
news-39 Fri, 01 Apr 2016 14:19:40 +0200 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, OSGB'ler, DENETİM ,İDARİ YAPTIRIM ,İTİRAZ VE DAVA YOLLARI index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=39&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=07298fe8533effa5627cf728c477af7f İş sağlığı ve güvenliği 30.06.2012 tarihli   6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tam ve bağımsız olarak kendi kanunu ile uygulama alanına girmiştir. Kanunu takiben pek çok yönetmelik de çıkarılmıştır. İşveren ve/veya çalışanlar arasında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yapacak yeterlilikte kimselerin bulunması halinde bu kişiler tanımlanan işleri yapabilecek iken, aynı işi işveren dışarıdan hizmet satın alarak da yaptırabilir. Kurumsal olarak yaptırabileceği serbest piyasa şirketleri  ortak sağlık ve Güvenlik birimleridir. (OSGB) Özel hukuk tüzel kişisi olarak kurulurlar ve bakanlığın yetkilendirmesi ile çalışmaya başlarlar. 

OSGB'lerin denetimleri bakanlık tarafından düzenli olarak yerine getirilir. Yerine getiren görevliler "sosyal güvenlik denetmenleri" ve " iş sağlığı ve güvenliği uzmanları"dır.

Denetimler sonucunda  ihtar puanı uygulaması , yetki belgelerinin askıya alınması  ve iptali yaptırımları ihlalin çeşidine göre uygulanacaktır.

Uygulanacak yaptırımlara yaptırımı uygulayan idari birime idari yoldan itiraz edilebilir ve/veya doğrudan idari dava açılabilir. İtiraz süresi 10 gündür. İdare tarafından itirazın reddedilmesi üzerine de dava yasal idari dava açma süresi içerisinde açılabilir.

İdari yaptırım uygulanan kişi ve kurumların gelişmeleri takip ederek ,itiraz süresinde yapmaları ve davalarını süresinde  açmaları gerekir. Kesinleşen yaptırımların olumsuz sonuçları ancak bu yollar izlenerek ortadan kaldırılabilir.

Mehmet Özgen

Av./A'tty

]]>
news-35 Tue, 08 Mar 2016 10:56:15 +0100 İŞÇİLİK ALACAKLARI-KIDEM TAZMİNATI index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=35&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=95ce2aac92b7aa4d7cf1f671299bc6ff """kıdem tazminatı,nedir,nasıl hak edilir,sorunlar nelerdir" Çağımızda artık çalışılan süre için belirli şartların yerine gelmesi halinde hak edilen kıdem tazminatı hakkında ortalama bilgisi olmayan kalmadı.Geneli kulaktan dolma bilgiler fikir verebilir ve fakat uygulama ve dava aşamalrında ciddi hak kayıplarına ve zararlara yol açabilir.Bu nedenle işçi ve işverenlerin sorunları ile ilgili konularda iş sorunları ile ilgişli bir avukattan yardım almaları yararlarına olacaktır.

Kıdem tazminatı bilindiği gibi çalışılan her yıl  tam yıl için bir tam brut maaş  tutarında tazminatınn hakedilmesi anlamına gelir.Tanımından son derece basit ve hesaplaması kolay olduğu anlaşılıyor. Fakat bu görüntüye rağmen  uygulamada pek çok sorunun varlığı kabul edilmelidir.

Kesintli çalışmış iseniz durumunz nedir? Sezonluk çalışmalarda ne kadar tazminata hak kazanırsınız?

İşten ayrılma  şeklinize göre tazminat alma olasılıklarınız nedir? İstifa,çıkarılma,bir kısım işçilik hak ve alacaklrının ödenmemesi.....vb.

Kdem tazminatı miktarı ne tur kazançlardan veya menfaatlardan oluşur?

Dava nasıl ve ne zaman ,kime /kimlere karşı açılmalıdır? Dava süresi nedir?  Tahsilat ve icra aşamalarında neler ile karşılaşılabilir? 

Karşılaşılan her sorun her olayın özelliğine göre değişmekle sorunu çözecek avukata ulaşmakta yarar vardır.

Huzurlu ve verimli bir iş hayatı dileriz.

 

 

]]>
news-34 Mon, 07 Mar 2016 14:27:37 +0100 İŞÇİLİK ALACAKLARI,ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=34&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=23344dc422c9817698889acf2a53d224 SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ Hem kamu kurumlarında ve hem de özel sektör işyerlrinde son yılların en yaygın uygulaması alt işverenlere işlerin verilmesi veya ihale edilmesidir. Bu durumda işverenler  uzmanlıklara göre işi dağıtarak kendileri açısından  verimli bir yoklu tercih etmekte ve fakat aynı uygulama çoğunlukla çalışanların aleyhine  olmaktadır. Hem kamu işyerlerinde ve hem de özel sektör işyerlerinde. Bu nedenle alt işverenlik uygulamasının yapıldığı tüm işyerlerinde çalışanşarın sıkıntıları önce ücretlerini almakla başlamakta ve ilerleyen zaman içerisinde diger işçilik alacaklarını elde etmek daha da zor hale dönüşmektedir,farklı ve pek çok nedene bağlı olarak. Şirketlerin el değiştirmesi, işi bırakması,iflası, işin başka bir alt işverene verilmesi....vb.

Tüm bu durumlarda tek zarar gören çalışanlar olmakla  her bakımdan dikkatli olup gelişmeleri iyi izlemeye gereksinim vardır. Hangi kurum veya şirket asıl işveren, hangi kişi,şirket alt işveren en azından bu konuda eksiksiz bilgi sahibi olmaları gerekir. Diger pek çok sorun belgelere sahip çıkmakla ve imzalanan belgelere dikkat etmekle çözülebilir.

Diger yandan kamu kurumu alt işverenleri yanında çalışanların hak ve alacakları bakımından işçiler aleyhine kamu kurumları lehine  düzenlemeler yapılmıştır. Asıl işveren ile alt işverenin işçi alacaklarından birlikte sorumluluğu ciddi oranda sınırlamıştır.Belirsizlikleri de içeren bu düzenlemeler ,uygulama güçlüklerine gebe olup sonuçta yine işçi aleyhinedir.

Tüm çalışanlara kolaylıklar dileriz.

 

]]>
news-33 Mon, 07 Mar 2016 12:10:41 +0100 TURİST REHBERLİĞİ index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=33&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=949ca0c4366b64eb0012e99c6ddf11b2 "VERGİSEL BOYUTU" Turizm sektörünün en önemli çalışan gruplarından bir tanesi turist rehberleridir.Bir bölümü bağımlı işçi statüsünde bir kısmı bağımsız kendi adına çalışandır.Her ikisi de gelir vergisine tabi olup ayrıca yapmak zorunda oldukları sözleşme damga vergisine tabidir.Rehberlik hizmetlerine ilişkin asgari tarife bakanlıkça yayımlanmaktadır.İşçi statüsünde çalışanların vergisi işverence kaynakta kesim sureti ile ödenmekte, bağımsız çalışanlar ,serbest meslek erbabı olarak vergiye tabi olmaktadır. En önemli kısmı da hanutçulauk faaliyetlerii nedeni ile elde edilen gelir kalemidir. Bu açıdan rehberlerin de bir mali müşavire danışarak iş ve işlemlerini yürütmeleri kendi yararlarınadır.

]]>
news-6 Wed, 16 Apr 2014 15:12:00 +0200 LİMİTED COMPANİES AND HARMONİZATİON THEİR CONTRACT index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=6&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a05225aefa3e47e8058f8b454bd836c5 According to the article on the 22nd of no 6103 of Turkish Commercial law Enforcement and İmplementation Procedure Act, contract of the limited liability company's was required to be in Accord with 6102 the new Turkish Commercial Code until no later thah 1 July 2014.However,The Ministry of Customs and Trade has accordance with the authority given to the relevant period.Therefore ,the contract provisions contained in the 6762 limited liability company of the former Commerccail code ,contracts up to Julay 1,2014  are required to harmonizate with the new TCC. Limited Liability company agreement of 1 july 2014 until the date is not changed ,the contract of the company ,instead of editing the relevant provision of the Turkish commercial code shal apply.

Özgen.16.04.2014.

ALANYA

]]>
news-5 Tue, 08 Apr 2014 12:48:00 +0200 LEGAL ADVİSE İN ALANYA index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=5&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=dd7b2cd66c6abf6c65fd0889886c435c When purchasing a property abroad,it is essential  to employ an independent lawyer with no connection to either  the developer or agent ,who is fluent in both English and the local language  and who understand not only property law in that country,but how it relates to non-residents.They will usually need to be based in the country concerned ,as  much of the work will be done there. Which is why anybody reading this latest Ozgen law blog,should contact us today,WE ARE PROFESİONAL  LAW OFFİCE İN ALANYA.

İn European countries and some others ,you have to use notary -an impartial government representative who oversees property transactions.These are local officials who will check that the property's title deeds are in order,run searches  to make sure there are no outstanding debts lodged against the property ,make sure no one else has claim to ownership ,arange the payment of taxes and record the sale. It is important to note tjat in many countries ,title or ownership of a property following the memise of the owner/owners may pass on to more than one individual ,especialy in some European countries where extend family members may have some say in the sale of a property ,Ozgen law can offer independent legal advise Alanya on all aspects of property law.

]]>
news-104 LİMİTED PARTNERSHİP index.php?id=1078&tx_news_pi1%5Bnews%5D=104&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=71b5f6ebf96c836326efb6c50ab26f82 LİABİLİTİES OF THE MANAGER  

In practice, the most limited liability companies are established and therefore, the problems related to the limited liability companies, the management relations, the powers and responsibilities of the directors and managers are more and more present in the daily life and the legal problems related to the limited liability companies are more prevalent.

The limited company is represented by the director or board of directors. Managed business and transactions are carried out by the directors. Managers are obliged to act diligently and to protect the interests of the company while performing their duties assigned to them by law and company contract. One is the religion of authority and the authorities are the situations where the managers can save from responsibility.

The directors may transfer the duties and authorities assigned to them by law or corporation contract based on the blood. But they are obliged to give due care to the choice of the person whom they transfer. In the event that this is demonstrated, the duties and authorities shall not be responsible for the actions and decisions of the persons taking over.

]]>